de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

De opdrachtgever

Iedereen die wil, alleen of in samenwerking (wat sterk wordt aangemoedigd), kan opdracht geven tot een kunstwerk.

Vroeger was het een voorrecht van kerk en staat om kunstenaars de opdracht te geven tot het creëren van een kunstwerk. Vandaag kan iedereen opdrachtgever zijn: een individu, een groep mensen, een buurtcomité, een vereniging, een instituut, een school, een bedrijf, een overheidsdienst, een gemeente- of stadsbestuur.

Verenigingen, privé-personen, scholen, bedrijven, gemeente-of stadsbesturen kunnen hun aanvraag rechtstreeks indienen bij de vzw De Nieuwe Opdrachtgevers. Wij analyseren de relevantie en haalbaarheid van de aanvraag en benoemen de curator die instaat voor de opvolging en begeleiding van het project.

Elke gemeente, stad, provincie of deelstructuur kan ook initiatiefnemer zijn van een 'campagne'. Via een Campagne nodigt zij in een oproep bewoners uit om opdrachtgever te worden van een hedendaags kunstwerk in hun buurt. De Nieuwe Opdrachtgevers zorgt voor het campagneplan, bestudeert de aanvragen van de kandidaat-opdrachtgevers en stelt een jury samen voor de selectie van de aanvragen. Eenmaal de aanvragen geselecteerd, worden de curator/bemiddelaars benoemd. De Nieuwe Opdrachtgevers controleert het goede verloop van de samenwerking en garandeert de onafhankelijkheid en autonomie van de kunstenaar.

De kunstwerken worden dikwijls gerealiseerd in de (semi-) publieke ruimte en gaan op die manier deel uitmaken van het gemeen-schappelijk kunstpatrimonium. De tijdsduur voor de realisatie van een project bedraagt gemiddeld drie jaar. De budgetten kunnen over deze of over een langere periode gespreid worden.